Xe quét hút bụi ngồi lái U-125 Chancee

Liên hệ

Acquy: 48V / 67Ah

Hiệu suất làm việc: 6.800 m2/h

Tốc độ làm việc: 5-10km/h